तेतियूर् शास्त्ररत्नाकर सुब्रह्मण्य शास्त्रिभि: विरचित स्वयं प्रकाश ब्रह्मेन्द्र स्तोत्रं

तेतियूर् शास्त्ररत्नाकर सुब्रह्मण्य शास्त्रिभि: विरचित स्वयं प्रकाश ब्रह्मेन्द्र स्तोत्रं

स्वयं प्रकाश ब्रह्मेन्द्र वाणी चरण पङ्कजम् |
अज्ञान ध्वान्त विध्वंस भास्करं नौमि सादरम् ||

अज्ञाख्य महान्धकार निबिडे संसार दावानल-
व्याप्ते ऽस्मिन् विषयादि घोर विपिने भ्रष्टान् स्वमार्गान् नरान् |
आदित्याम्बुसमा: स्वयं तदुपरि प्राकाश्यम् ऊर्ध्वम् तत:
ब्रह्मेन्द्र द्रुहिणप्रियेत्यभिधया  ये संश्रुतास्तान नम: ||

कल्पट्टिंमवतारत: पुनरहो वासंतकृष्णापुरं
वासेनापि समस्तभूवलयमप्यारात् स्वसञ्चारत: |
कृत्वा पुततम् सुरासुरमहीदेवै: स्तुतो योगिराट्
ब्रह्मात्मैकसुमङ्गले सुखतमे स्थाने गुहायां स्थित: ||

योऽसौ शंकरसद्गुरुर्भुवि पुराअद्वैतामृतं दुर्लबं
सार्वीषामकरोत् सदैव सुलभं सोऽयं यतीन्द्र: शिव: |
अध्यास्ते खलु तत्त्वमर्थसुभगे देशे गुहां संश्रित:
सुध्दाद्वैदसुधारसं सुपिबतो लोके स्थितिं दर्शयन् ||

स्वयंप्रकाशाजसुरेशवाण्यो यन्नामसंकीर्तनत: प्रसन्ना: |
भवन्ति नृणां सुखदाश्च नित्यं तेभ्यो नमस्ते सुखदा भवन्तु ||
गीतामृतोध्दारक वासुदेव: स्वजन्मदेशे न च वृद्धिमाप्त: |
स्वयंप्रकाशाजसुरेशवाणी तथैव योगी स तु दिव्यभोगी ||