ஸ்ரீமத் சாந்தாஸ்ரீமத் ஸத்குரு சாந்தானந்த ஸ்வாமிகள் அஷ்ட்டோத்தர ஸத நாமாவளி

ஸ்ரீமத் சாந்தாஸ்ரீமத் ஸத்குரு சாந்தானந்த ஸ்வாமிகள் அஷ்ட்டோத்தர ஸத நாமாவளி

1  ஓம் ஹ்ரீம் சாந்தாய நம:
2  ஓம் ஹ்ரீம் தாந்தாய நம:
3  ஓம் ஹ்ரீம் தபோநிஷ்டாய நம:
4  ஓம் ஹ்ரீம் சாந்தானந்த ஸ்த்குருவே நம:
5  ஓம் ஹ்ரீம் யமினே நம:
6  ஓம் ஹ்ரீம் அவதூதாய நம:
7  ஓம் ஹ்ரீம் ஸர்வதேவ க்ருதாவாஸாய நம:
8  ஓம் ஹ்ரீம் ஸர்வலோக நமஸ்க்ருதாய நம:
9  ஓம் ஹ்ரீம் க்ருபாவதாராய நம:
10  ஓம் ஹ்ரீம் மஹா பாகாய நம:
11  ஓம் ஹ்ரீம் யதீச்வராய நம:
12  ஓம் ஹ்ரீம் தயா மூர்த்தயே நம:
13  ஓம் ஹ்ரீம் பக்தானாம் அனுக்ரஹமூர்த்தயே நம:
14  ஓம் ஹ்ரீம் பக்த ரக்ஷகாய நம:
15  ஓம் ஹ்ரீம் பக்தானாம் ஸன்மார்க்க தர்சினே நம:
16  ஓம் ஹ்ரீம் பக்தானாம் ஸர்வதுக்க நிவாரகாய நம:
17  ஓம் ஹ்ரீம் ஜிதேந்திராயாய நம:
18  ஓம் ஹ்ரீம் குணக்ராமாய நம:
19  ஓம் ஹ்ரீம் ப்ரும்ம நிஷ்டாய நம:
20  ஓம் ஹ்ரீம் கதகல்மஷாய நம:
21  ஓம் ஹ்ரீம் திகம்பராய நம:
22  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ ஸ்வயம்ப்ரகாச பரம சிஷ்யாய நம:
23  ஓம் ஹ்ரீம் பரமகுரு ஸேவா துரந்தராய நம:
24  ஓம் ஹ்ரீம் குருவாக்ய பரிபாலன தத்பராய நம:
25  ஓம் ஹ்ரீம் நவஸால புர்யாம் ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி ப்ரதிஷ்டாபகாய நம:
26  ஓம் ஹ்ரீம் ஜடாலங்க்ருத திவ்ய சரீராய நம:
27  ஓம் ஹ்ரீம் யக்ஞ கர்ம க்ருதோத்ஸாஹாய நம:
28  ஓம் ஹ்ரீம் லோக க்ஷேமகராய நம:
29  ஓம் ஹ்ரீம் தயா ஸாகராய நம:
30  ஓம் ஹ்ரீம் ஆச்ரித ஜன மங்களதாயினே நம:
31  ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீங்கார ஜபநிஷ்டாய நம:
32  ஓம் ஹ்ரீம் புவனேசீ ஸ்வரூபாய நம:
33  ஓம் ஹ்ரீம் பக்தானாம் ஹ்ருதயகமலே நித்யாவாஸாய நம:
34  ஓம் ஹ்ரீம் சிவத்யான பராயணாய நம:
35  ஓம் ஹ்ரீம் அந்தர் த்யான ஸுலபாய நம:
36  ஓம் ஹ்ரீம் அசாத்ய ஸாதகாய நம:
37  ஓம் ஹ்ரீம் அந்தர் யாமினே நம:
38  ஓம் ஹ்ரீம் ஞான ஜ்யோதி ஸ்வரூபாய நம:
39  ஓம் ஹ்ரீம் ஆனந்த ஜ்யோதி ஸ்வரூபாய நம:
40  ஓம் ஹ்ரீம் அவதூத பாரம்பர்ய ரக்ஷகாய நம:
41  ஓம் ஹ்ரீம் ஆனந்த மூர்த்தயே நம:
42  ஓம் ஹ்ரீம் பக்தானாம் ஆனந்த தாயகாய நம:
43  ஓம் ஹ்ரீம் சித்ஸதானந்த பூர்ணாய நம:
44  ஓம் ஹ்ரீம் நித்யானந்தாய நம:
45  ஓம் ஹ்ரீம் நிராதங்காய நம:
46  ஓம் ஹ்ரீம் பரமானந்த மக்னாய நம:
47  ஓம் ஹ்ரீம் கோடி ஸூர்ய ப்ரகாசாய நம:
48  ஓம் ஹ்ரீம் ப்ரம்ம தேஜஸே நம:
49  ஓம் ஹ்ரீம் பக்தானாம் சுலபாய நம:
50  ஓம் ஹ்ரீம் அனந்த வர்த்தனாய நம:
51  ஓம் ஹ்ரீம் பரம சாந்தாய நம:
52  ஓம் ஹ்ரீம் கருணா கடாக்ஷ வீக்ஷணாய நம:
53  ஓம் ஹ்ரீம் வேத தர்ம ஸம்ரக்ஷகாய நம:
54  ஓம் ஹ்ரீம் மங்கள மூர்த்தயே நம:
55  ஓம் ஹ்ரீம் பக்தானாம் மங்கள தாயினே நம:
56  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்கந்தாச்ரம பிரதிஷ்டாபகாய நம:
57  ஓம் ஹ்ரீம் சாஸ்த்ர ஸம்ப்ரதாய ப்ரகாசகாய நம:
58  ஓம் ஹ்ரீம் மந்த்ர சாஸ்த்ர ப்ரகாசகாய நம:
59  ஓம் ஹ்ரீம் திவ்ய ஞான ஸ்வரூபாய நம:
60  ஓம் ஹ்ரீம் லோக க்ஷேம நிரதாய நம:
61  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்வயம்ப்ரகாச குருபாதஸேவாதுரந்தராய நம:
62  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ புவனேஸ்வரிபீட ஸ்தாபகாய நம:
63  ஓம் ஹ்ரீம் அவதூத ஸத்குரு தத்தாத்ரேய பாதஸேவா துரந்தராய நம:
64  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ அவதூத ஸம்ப்ரதாய ப்ரகாஸகாய நம:
65  ஓம் ஹ்ரீம் சிவ ஸ்வரூபாய நம:
66  ஓம் ஹ்ரீம் நாராயண ஸ்வரூபாய நம:
67  ஓம் ஹ்ரீம் ப்ரணவ ஜபப்ரியாய நம:
68  ஓம் ஹ்ரீம் மஹாத்மனே நம:
69  ஓம் ஹ்ரீம் அத்யாத்மவித்யா ப்ரகாசகாய நம:
70  ஓம் ஹ்ரீம் யக்ஞ பண்டிதாய நம:
71  ஓம் ஹ்ரீம் பக்தி பாவனாய நம:
72  ஓம் ஹ்ரீம் ஜீவன் முக்தாய நம:
73  ஓம் ஹ்ரீம் சங்கீத ப்ரியாய நம:
74  ஓம் ஹ்ரீம் வித்வன் மண்டல பரிவ்ருதாய நம:
75  ஓம் ஹ்ரீம் ஞானினே நம:
76  ஓம் ஹ்ரீம் பரம பாவனாய நம:
77  ஓம் ஹ்ரீம் தவ ச்ரேஷ்டாய நம:
78  ஓம் ஹ்ரீம் கரதல பிக்ஷாசரணாய நம:
79  ஓம் ஹ்ரீம் தருதல நிவாஸாய நம:
80  ஓம் ஹ்ரீம் மௌன விரத அனுஷ்டானே தத்பராய நம:
81  ஓம் ஹ்ரீம் அவதூத ஸந்யாஸிநே நம:
82  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்வயம் ப்ரகாசாய நம:
83  ஓம் ஹ்ரீம் ஞான ஸாகராய நம:
84  ஓம் ஹ்ரீம் நாம பாராயண ப்ரீதாய நம:
85  ஓம் ஹ்ரீம் பஸ்மோதூளித திவ்ய காத்ராய நம:
86  ஓம் ஹ்ரீம் குங்குமாங்கித திவ்ய லலாடாய நம:
87  ஓம் ஹ்ரீம் கருணாபூர்ண ஹ்ருதயாய நம:
88  ஓம் ஹ்ரீம் கருணா கடாக்ஷ வீக்ஷணாய நம:
89  ஓம் ஹ்ரீம் திவ்ய தீர்த்த தாடன ப்ரியாய நம:
90  ஓம் ஹ்ரீம் பஞ்சாக்ஷர ஜப ப்ரியாய நம:
91  ஓம் ஹ்ரீம் அஷ்டாக்ஷர நாம ஸங்கீத ப்ரியாய நம:
92  ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீங்கார ஜப ஸந்துஷ்டாய நம:
93  ஓம் ஹ்ரீம் நவஸால புர்யாம் பரமகுரோ அதிஷ்டானே நித்யவாஸாய நம:
94  ஓம் ஹ்ரீம் துஷ்ட நிக்ரஹாய நம:
95  ஓம் ஹ்ரீம் பக்த ரக்ஷகாய நம:
96  ஓம் ஹ்ரீம் சாதுர்மாஸ்ய வ்ரதானுஷ்டான தத்பராய நம:
97  ஓம் ஹ்ரீம் ஸத்ய ஸந்தாய நம:
98  ஓம் ஹ்ரீம் ப்ரம்ம தேஜோ மூர்த்தயே நம:
99  ஓம் ஹ்ரீம் ஞான ஸ்வரூபாய நம:
100  ஓம் ஹ்ரீம் ஜோதி ஸ்வரூபாய நம:
101  ஓம் ஹ்ரீம் புண்ய ஸ்வரூபாய நம:
102  ஓம் ஹ்ரீம் பரம பாவனாய நம:
103  ஓம் ஹ்ரீம் யோகேச்வராய நம:
104  ஓம் ஹ்ரீம் ஸித்தேச்வராய நம:
105  ஓம் ஹ்ரீம் ஞானேச்வராய நம:
106  ஓம் ஹ்ரீம் மஹேச்வராய நம:
107  ஓம் ஹ்ரீம் லிங்கேச்வராய நம:
108  ஓம் ஹ்ரீம் அம்ருதேச்வராய நம:
109  ஓம் ஹ்ரீம் ஜ்யோதிஸ்வரூபாய நம:
110  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீமத் ஸத்குரு சாந்தானந்த பரப்ரம்மனே நமோ நம: