ஸ்ரீ குரு வந்தனம் – Annotated

ஸ்ரீ குரு வந்தனம்

சாந்தம் தாந்தம் தபோநிஷ்டம் சாந்தானந்த குருத்வஹம்
நமாமி யமினாம் ச்ரேஷ்டம் அவதூத மஹர்னிசம் சத்குரும் த்யாயாமி (Meditate upon the form of shri swamigal in the photo / thiruvillaku)

ஸர்வதேவ க்ருதாவாஸம் ஸர்வலோக நமஸ்க்ருதம்
க்ருபாவதாரம் லோகேஸ்யா அவதூத முபாஸ்மஹே ஸத்குரும் ஆவாஹயாமி (put akshata in front of photo / thiruvilakku)

ஆஸனம் தே மஹாபாக கல்பயாமி யதீஸ்வர
தர்பை: க்ருஷ்ணாஜினை: பூதை ஸ்வீகுருஷ்வ தயாநிதே ஆசனம் ஸமர்ப்பயாமி (Imagine offering a seat to shri swamigal and put akshata in front of photo / thiruvilakku)

யக்ஞ கர்ம க்ருதோத்ஸாஹம் அவதூதம் தபோநிதிம்
பாத்யார்க்யை: பூஜையாம்யத்ய பூதைராசமனைரபி பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி (Imagine offering holy water to wash the feet of shri swamigal and offer water from uttarini – the spoon used in pancha patram in front of photo / thiruvilakku)

அர்க்கியம் ஸமர்ப்பயாமி (Imagine offering holy water to wash the hands of shri swamigal and offer water from uttarini – the spoon used in pancha patram in front of photo / thiruvilakku) ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி (Imagine offering holy water to shri swamigal for drinking and offer water from uttarini – the spoon used in pancha patram in front of photo / thiruvilakku)

ஜிதேந்த்ரிய குணக்ராம ப்ரம்ம நிஷ்ட குரூத்தம
த்வத் பாத பங்கஜம் புண்யம் ஸ்நாபாயாமி சுபோதகை ஸ்நாநம் ஸமர்ப்பயாமி (Imagine offering holy water to bathe the feet of shri swamigal and offer water from uttarini – the spoon used in pancha patram in front of photo / thiruvilakku)

ஸ்நானந்தரம் ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி (Imagine offering holy water to shri swamigal for drinking and offer water from uttarini – the spoon used in pancha patram in front of photo / thiruvilakku)

ஆச்சாதயாமி காஷாய வஸ்த்ரேன கதகல்மஷம்
பக்த்யாது பரயா யுக்த: திகம்பரமுனிம்குரும் வஸ்த்ரம் ஸமர்ப்பயாமி (Imagine offering kaavi vastram – clothes, to shri swamigal and put akshata in front of photo / thiruvilakku)

ஜடாலங்க்ருத தேஹாய ச்ரிதமங்கள தாயினே
கந்த குங்கும புஷ்பாதீன் அர்ப்பயாமி குரூத்வஹை கந்தாந்தாரயாமி (Smear sandal paste on the feet of shri swamigal photo / thiruvilakku)

கந்தநாம்பரி குங்குமம் ஸமர்ப்பயாமி (Put vermillion / kukuma pottu on top of sandal paster smeared above)

ஹ்ரீங்கார ஜபநிஷ்ணாத புவனேசீ ஸ்வரூபதே
சிவத்யான ஸமாதிஸ்த புஷ்பமாலாம் தசாம்யஹம்
புஷ்பமாலாம் ஸமர்ப்பயாமி (Offer a garland of flowers)

புஷ்பை பூஜயாமி (Imagine offering flowers to the feet of shri swamigal – Offer flower / flower petals in front of the photo / thiruvilakku after each nama:)

நித்யானந்தாய தாந்தாய தபோநிஷ்டாயதே நம:
தீனார்த்ததாண தீக்ஷாய சாந்தானந்த தபஸ்விநே நம:
கைவல்யானந்த பூர்ணாய கலிகல்மஷ நாசினே
கல்யாண தாத்ரே லோகானாம் அவதூதாய தே நம:
சிவங்கராய பக்தானாம் க்ஷமா பூஷாய தே நம:
ஸ்ரீமத்தத்த ப்ரஸாதாய ராமக்ருஷ்ண ஸ்வரூபனே
ஸ்வயம்ப்ரகாச ரூபாய ஸதாசிவ சிவாத்மனே
அகண்டாத்வைத மக்னாய ஜகதாம் குருவே நம:
பஸ்மோத்தாளித காத்ராய பரமானந்த தேஜஸே
மஹதே  நித்யத்ருப்தாய யமினே தீப்த தேஜஸே
சாந்தாய சமிதாகாய மயாதாராய தே நம:
தயா ஸாராய தாந்தாய புண்ய தேவஸ்வரூபினே சிவமூர்த்தயே
அதீந்த்ரியாய பூதாய புண்யாய குரவே நம:
பூர்த்தயே தபஸாம் ஸத்வஸ்பூர்த்தயே சிவமூர்த்தயே
வசஸாம் நிதயே ப்ருமம் வரச்சஸே சிவதேஜஸே
முனையே யோக நிஷ்டாய ப்ரும்மிஷ்டாய நமோ நம:
காலக்ஞாய குணக்ஞாய சரணாகத ரக்ஷினே
வரிஷ்டாய வரண்யாய கரிஷ்டாய நமோ நம:
மமதாஹங்கார த்யக்தாய நிஷ்காமாய தே நம:
ப்ரும்ம காமாய ஸ்ரீதாய ஸ்ரீசாந்த குருவே நம:
ப்ரணவ ஸ்மாணோதார மாநஸாய மநீக்ஷினே
விமலாய விரகாய விஸ்வமித்ராய தே நம:
நாநாவித பரிமள பத்ர புஷ்பானிம் பூஜயாமி

தூதகில்பிஷ ப்ரஹ்மிஷ்ட தூபமாக்ராபயாமி தே (Offer doopam – saambrani / incense sticks) தீபமக்ஞாபன ஹந்தாரம் தர்சயாமி யதீச்வர (Offer nei deepam) தூபம் தீபம் ஸமர்ப்பயாமி

ஸச்சிதானந்த பூர்ணாய நைவேத்யம் கல்பயாம்யஹம்
பூர்ணாதி நாரிகேளாதி பலானி பலபூர்தயே நைவேத்யம் ஸமர்ப்பயாமி (sprinkle water drops from uttarini and Imagine offering fruits for shri swamigal to eat)

நித்யானந்த நிராதங்க நித்ய புத்த நிரீஹித
நீராஜனம் கல்பயாமி நித்ய கல்யாண மூர்த்தயே தாம்பூலம் கற்பூரம் ஸமர்ப்பயாமி (Offer karpuram / lit camphor)

பரமானந்த மக்நாய பரமாத்ம ஸ்வரூபினே
புஷ்பாஞ்சலிம் புஷ்டிகரம் புண்ய மூர்த்தே ததாமிதே
ஜய ஜய குருமூர்த்தே நித்யகல்யாண மூர்த்தே
ஜய ஜய கருணாப்தே த்யக்த காமாரி வர்க
ஜய ஜய தமலப்த ஸ்ரீ குணாத்ரேய மூர்த்தே
ஜய ஜய பரிதப்த த்ராணனே பக்த தீக்ஷ
ஜய ஜய பரமாத்ம ஞானதீப்தே ஸுகீர்த்தே
ஜய ஜய மனுவித்யா விச்வபூர்த்தே ஸுதீர்த்தே
ஜய ஜய குணதேஜ புண்யவர்தே க்ருபாப்தே
ஜய ஜய குருமூர்த்தே சாந்த கல்யாண மூர்த்தே
மந்த்ர புஷ்பம் ஸமர்ப்பயாமி

ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி க்ருபாவதாரானாம்
நவஸாலபுரி நவரத்ன மணிபூஷண பூதானாம்
ஜிதேந்த்ரிய குணக்ராமாணாம்
ஸததம் ப்ரணவ ஜப நிஷ்ணாதானாம்
தீணார்த்த த்ராண தீக்ஷானாம்
காம க்ரோத லோப மோஹ மத மாத்ஸர்ய மத பாடன லம்படானாம்
அஞ்ஞான த்வாந்த வித்வம்ஸி விமல கடாக்ஷ வீக்ஷன விஹாராணாம்
ஆத்ம ஞானதான சதுர சரண கமலானாம்
பவ ஜலதி மக்ன தான நிபுணக்ருபர் விலாஸானாம்
லோக க்ஷேமாவஹ விவித புண்ய யஞ்ய கார்ய காரணானாம்
விச்வம்பர விவித தேவதா லோக ப்ரதிஷ்டாதுரந்தராணாம்
புண்யோபதேச பரிபூத சிஷ்யஜன பக்தவர்க்காணாம்
நிர்குண நிர்விகல்ப நிஷ்க்ரிய நிராமய நிரூபாதிக அத்வைத
கைவல்யானந்த சாக்ஷாத்கார வ்யாக்ர பூர்ண மானஸானாம்
ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி ஸ்வரூபானாம் ஸ்ரீ ஞான ஸ்கந்த குரு பீடம் அலங்குர்வதாம்ப்ரும்ம நிஷ்டானாம் சுகவனேஸ்வர க்ஷேத்ரே பாலா நதி தீரே நித்ய வாஸினாம் (mama hrudaye nitya vaasinaam, think for a moment about the the indwelling shakti)
ஸ்ரீமத் சத்குரு சாந்தானந்த ப்ரம்மேந்திர சரஸ்வத்யவதூத பரமஹம்ஸானாம்
பரிவ்ராஜக வர்யானாம் சரணகமலையோ:
சிஷ்ய ஜனன: ப்ரணாமா: க்ரியந்தே

Do pradakshinam thrice (if there is no space to do pradakshinam of photo / thiru vilakku please do atma pradakshinam) and do four namaskarams.